Chvilku strpení, stránka se načítá

Volejte ve všední dny od 10 do 15 hodin na telefon +420 607 332 332.

Snímek obrazovky 2014-01-01 v 10.49.33

Britský obchodní rejstřík vyžaduje od společností registrovaných ve Velké Británii dvě základní povinnosti: každoročně podávat výroční výkaz (annual return) a společně s HMRC (finančním úřadem) účetní závěrku (annual accounts).

Za jejich odevzdání obchodnímu rejstříku jsou zodpovědní ředitelé. Termíny je proto nezbytné pozorně hlídat, protože v případě nepodání výkazu a závěrky v zákonné lhůtě uděluje rejstříkový úřad společnostem vysoké pokuty a pokud dokumenty nejsou podány ani po upomínce, je společnost zrušena z moci úřední (vymazána z obchodního rejstříku) a pokuta soudně vymáhána.

Výkaz a závěrku lze podávat na papírových formulářích, které se odešlou na adresu obchodního rejstříku, nebo online přes webové rozhraní obchodního rejstříku.

Všechny termíny za Vás automaticky hlídáme při založení firmy u nás a vždy Vás včas upozorníme.

Annual Return

Annual Return je každoroční výkaz, který obsahuje aktuální údaje o společnosti, jejích ředitelích, tajemníkovi a společnících. (Příklad annual return.)

Zákonnou lhůtou pro podání výročního výkazu je výročí vzniku společnosti, s možností podat výkaz ve lhůtě do 28 dnů.

Příklad: Pokud společnost vznikla dne 1. září 2009, musí výkaz podat v termínu od 2. září 2010 do 29. září 2010.

Při nepodání rejstříkový úřad společnost zruší z moci úřední.

Můžeme připravit a podat výroční výkaz za Vás za minimální cenu.

Annual Accounts

Annual Accounts pro malé společnosti je roční zkrácená účetní závěrka s poznámkami. U malých společností není požadována auditorská zpráva ani výroční zpráva. Malou společností se rozumí společnost s obratem nižším než 6,5 milionu liber a méně než 50 zaměstnanci.

Zákonnou lhůtou pro podání účetní závěrky je poslední den v měsíci výročí, kdy společnost vznikla (tzv. referenční den), s možností podat závěrku ve lhůtě do 9 měsíců (poprvé tedy 22 měsíců po zápisu do obchodního rejstříku).

Příklad: Pokud společnost vznikla dne 1. září 2009, je referenčním dnem 30. září a roční závěrka musí být podána v termínu od 1. října 2010 do 1. června 2011.

Při pozdním podání rejstříkový úřad uděluje pokutu od 150 do 1500 liber.

Můžeme připravit a podat účetní závěrku za Vás za minimální cenu.

Lhůty pro podání

Dokument Zákonná lhůta Příklad (společnost vznikla 10.8.2007)
Annual Return
(výroční výkaz)
Každý rok ke dni výročí vzniku společnosti, resp. kdykoli následujících 28 dnů Každoročně k 10. srpnu, resp. poprvé mezi 11.8.2008-7.9.2008, v dalších letech mezi 11.8.2009-7.9.2009, 11.8.2010-7.9.2010, 11.8.2011-7.9.2011 atd.
Annual Accounts
(účetní závěrka)
Každý rok k poslednímu dni v měsíci, kdy společnosti vznikla (= referenční den), resp. kdykoli následujících 9 měsíců Referenčním dnem je 31. srpen. Každoročně k 31. srpnu, resp. poprvé mezi 1.9.2008-31.5.2009, v dalších letech mezi 1.9.2009-31.5.2010, 1.9.2010-31.5.2011, 1.9.2011-31.5.2012 atd.

Pokuty

Pokud společnost nepodala účetní závěrku v zákonné lhůtě, uděluje rejstříkový úřad pokutu od 150 do 1500 liber.

Konkrétní výše pokuty záleží na překročené lhůtě:

Délka zpoždění (od data, kdy měla být závěrka nejpozději podána) Výše pokuty
Ne déle než 1 měsíc 150 liber
Déle než 1 měsíc, ale ne déle než 3 měsíce 375 liber
Déle než 3 měsíce, ale ne déle než 6 měsíců 750 liber
Déle než 6 měsíců 1500 liber

Příklady udělených pokut

 Pokuta za pozdní podání účetní závěrky (annual accounts)

inkaso

 

 

 

Společnost vznikla dne 10. srpna 2007, nejpozději k 31. květnu 2009 měla povinnost podat obchodnímu rejstříku účetní závěrku (annual accounts) za první rok činnosti. Závěrku však podala až 18. června 2009. Rejstříkový úřad vzápětí udělil společnosti pokutu ve výši 150 liber. Protože společnost pokutu nezaplatila, postoupil Rejstříkový úřad vymáhání dluhu inkasní agentuře The Lewis Group Ltd. Společnost nakonec pokutu zaplatila v září 2009 a vyhla se soudní žalobě.

 Pokuta za pozdní podání účetní závěrky (annual accounts)

pokuta_aa

 

 

Společnost vznikla dne 23. července 2007, nejpozději k 30. dubnu 2009 měla povinnost podat obchodnímu rejstříku účetní závěrku (annual accounts) za první rok činnosti. Závěrku však podala až 26. srpna 2009. Rejstříkový úřad vzápětí udělil společnosti pokutu ve výši 750 liber.

 Zrušení společnosti z moci úřední

zruseni_spolecnosti

 

 

 

Společnost vznikla dne 10. srpna 2007, nejpozději k 7. září 2008 vznikla povinnost podat obchodnímu rejstříku výroční výkaz (annual return) za první rok činnosti. Výkaz však nepodala. Rejstříkový úřad vzápětí zaslal společnosti upomínku. Na upomínku společnost nereagovala. Rejstříkový úřad tedy v únoru 2009 zahájil proces zrušení společnosti z moci úřední (zanesl společnost na veřejný seznam rušených společností, tzv. First Gazette). Společnost nakonec podala výroční výkaz se značným zpožděním 18. června 2009 a vyhla se výmazu z obchodního rejstříku z moci úřední a propadnutí majetku britskému státu.

Nejčastější příčiny vzniku pokut

Nejběžnější příčinou, proč je společnosti udělena pokuta za pozdní podání výročních dokumentů, je prostá skutečnost, že ředitelé či majitelé společnosti o těchto povinnostech nevěděli. Platí ovšem, že ze zákona jsou za podávání výročního výkazu a účetní závěrky zodpovědní ředitelé společnosti. Je proto naprostou nezbytností hlídat povinné lhůty a každý rok ve výročí vzniku společnosti povinné dokumenty obchodnímu rejstříku podávat.

Přestože je na odevzdání dokumentů dostatek času (výroční výkaz stačí odevzdat do 28 dní po výročí vzniku společnosti, účetní závěrku dokonce do 9 měsíců), doporučuje se obojí odevzdat s dostatečným předstihem! Pokud obchodní rejstřík výroční výkaz nebo účetní závěrku neakceptuje pro formální chyby, zůstane dostatek času pro jejich nápravu.

Druhým častým důvodem bývá nespolehlivost pošty nebo registračního agenta, který nepřepošle upomínky od Rejstříkového úřadu adresované řediteli společnosti, případně je pošta ztratí.

Třetím důvodem může být nedůslednost ředitele společnosti, který nedbá na své povinnosti, na upomínky a udělené pokuty nereaguje. Neřešení problemů však neodvratně vede k výmazu společnosti z obchodního rejstříku a propadnutí majetku společnosti britskému státu.

Čtvrtým, a poměrně častým důvodem, je chybné podání účetní závěrky. Obchodní rejstřík společnost na chybu upozorní a vyzve k opravě. Pokud však společnost podala účetní závěrku krátce před vypršením povinné lhůty, nestihne chybu opravit. Nedoporučuje se proto nechávat povinná podání na poslední chvíli!

Jak postupovat v případě udělené pokuty?

Jestliže obchodní rejstřík udělil společnosti pokutu za pozdní podání (late filing penalty), je třeba ji bezodkladně zaplatit. V opačném případě je pokuta postoupena inkasní agentuře, která vyzve společnost k úhradě. V případě neuhrazení je pokuta vymáhána soudně.

Proti pokutě lze podat odvolání, ale úspěšné bude pouze tehdy, pokud společnost prokáže, že příčiny pozdního podání byly výjimečné. Výjimečnou okolností může být nepředvídaná katastrofa, která udeřila na společnost v kritické době, např. osobní tragédie, která se stala řediteli těsně před termínem podání nebo požár, který zničil účetní záznamy několik dní před vypršením lhůty. Důvodem rovněž může být skutečnost, že ke zpoždění přispěl sám rejstříkový úřad.

Obchodní rejstřík nepovažuje za výjimečné tyto okolnosti:

  • společnost je spící (dormant)
  • společnost nemá peníze na zaplacení pokuty, společnost má finanční potíže, je v konkurzu
  • účetní byl nemocný nebo společnost spoléhala na svého účetního, ale ten závěrku nepodal
  • společnost o povinnosti nevěděla
  • účetní závěrku ztratila pošta

Pokud se společnost chce odvolat, musí tak učinit písemně na adresu obchodního rejstříku (adresa je uvedena na přední straně oznámení o udělené pokutě). Obchodní rejstřík odpoví do 10 pracovních dnů. Do té doby je vymáhání pokuty pozastaveno.

Pokud má společnost finanční potíže, může pokutu zaplatit v měsíčních splátkách. Obvykle do 4 měsíců a výjimečně do 10 měsíců, v závislosti na výši pokuty. O splátky je však nezbytné požádat písemně a vysvětlit, proč společnost nemůže zaplatit pokutu okamžitě.

Můžeme vyřídit zaplacení pokuty za vás.

Jak postupovat v případě zrušení společnosti?

Jestliže společnost nereaguje na upomínky zasílané obchodním rejstříkem, je přibližně po roce zrušena z moci úřední a majetek společnosti propadne britskému státu.

Je-li společnost úředně vymazána z obchodního rejstříku, lze požádat o znovuzapsání a obnovení společnosti.

Můžeme vyřídit znovuzápis do obchodního rejstříku za Vás.

×