Slovníček AJ – ČJ

Anglické dokumenty mají „zastaralou“ formu a některé právnické obraty jsou neměnné po staletí, není proto jednoduché zvolit vhodný ekvivalent v českém jazyce, resp. je třeba hledat vhodné analogie v českém právu.

Mezi českými překladateli a právníky neexistuje konsenzus, jak některé pojmy do češtiny překládat (např. Director, Certificate of Incorporation, Annual Return) a lze se proto setkat s různými variantami překladu. Na těchto stránkách používáme takové překlady příslušných pojmů, které se dle našeho názoru nejvíce přibližují českým reáliím.

Pokud máte k námi zvolenému překladu vlastní poznámky, případně jiný návrh na překlad, spojte se s námi, rádi k vašemu návrhu přihlédneme.

Anglicky Anglicky Česky Česky Poznámka

Založení a zrušení společnosti

agent [eidžənt], též company formation agent, zkr. CFA agent, zástupce osoba zakládající společnosti, příp. poskytující sídlo a další služby
Articles of Association [a:rtikls əv əsəusieišən] stanovy
Memorandum of Association [memərændəm əv əsəusieišən] zakladatelská smlouva
Certificate of Incorporation [sərtifikət əv inko:rpəreišən] osvědčení o zápisu společnosti do obchodního rejstříku doklad prokazující právní existenci společnosti, ekvivalent výpisu z obchodního rejstříku
company [kampəni] společnost
company formation [kampəni fo:rmeišən], též formation of a company založení společnosti form a company – založit společnost
dissolution of a company [disəlu:šən əv ə kampəni] zrušení společnosti dissolve a company – zrušit společnost
company limited by shares [kampəni limitid bai šeərs] společnost s ručením omezeným na akcie
private limited company [praivit limitid kampəni] soukromá akciová společnost Ltd. je sice obecně chápána jako ekvivalent s.r.o., spíše se však jedná o soukromou akciovou společnost jejíž akcie nejsou veřejně obchodovatelné (v angloamerickém právu je rozdílu mezi podílem a právem z akcie přikládán malý význam, proto rozdíl mezi s.r.o. a a.s. není tak zásadní jako v kontinentální Evropě)
incorporate [inko:rpəreit] založit společnost zapsat společnost do obchodního rejstříku
incorporation [inko:rpəreišən] založení společnosti zápis společnosti do obchodního rejstříku (proces oficiální registrace)
share [šeər] akcie, podíl
nominal value of a share [nominl vælju: əv ə šeər] nominální hodnota akcie
share capital [šeər kæpitəl] akciový kapitál
share certificate [šeər sərtifikət] akciový certifikát
voluntary strike-off [šeər sərtifikət] dobrovolný výmaz proposal to strike off – návrh na výmaz

Funkcionáři společnosti

company officer [kampəni ofisə] funkcionář společnosti např. ředitel
director [direktər] ředitel ekvivalent českého jednatele
company director [kampəni direktər] ředitel společnosti ekvivalent českého jednatele
nominee director [nomini: direktər] pověřený ředitel ředitel (ekvivalent českého jednatele) dosazený majitelem (případně ředitelem), který nechce být uveden oficiálně v obchodním rejstříku
appoint [əpoint] jmenovat appointment of director – jmenování ředitele
remove [rimu:v] odvolat removal of director – odvolání ředitele
secretary [sekrətəri] tajemník
company secretary [kampəni sekrətəri] tajemník společnosti
nominee secretary [nomini: sekrətəri] pověřený tajemník
general meeting [dženərəl mi:tiŋ] valná hromada
member of company [membər əv kampəni] člen, společník
shareholder [šeərhəuldər] akcionář, podílník
nominee shareholder [nomini: šeərhəuldər] pověřený akcionář osoba držící akcie pro jinou osobu
subscriber [səbskraibər] upisovatel upisovatel akcií (zakladatel společnosti)

Rejstříkový úřad, obchodní rejstřík

Annual Return [ænjuəl ritə:rn] výroční výkaz každoroční výkaz podávaný společností s údaji o společnosti
Companies Act zákon o společnostech
Companies House [kampəniz haus] Rejstříkový úřad Companies House je úřad pro registraci obchodních společností v Anglii, Walesu a Skotsku zřízený ministerstvem podnikání; název lze překládat jako Rejstříkový úřad, příp. ponechat v angličtině
Registrar [redžistra:r] registrační úředník, rejstříkový úředník
Registrar of Companies [redžistra:r əv kampəniz] správce obchodního rejstříku hlavní úředník odpovídající za vedení rejstříku a registraci společností
trademark [treidma:rk] ochranná známka
Registrar of Trademarks [redžistra:r əv treidma:rks] zapisovatel ochranných známek úředník pověřený vedením rejstříku ochranných známek
dormant company [do:rmənt kampəni] nečinná společnost
non-trading company [non treidiŋ kampəni] neobchodní společnost  

Finanční úřad, účetnictví

accountancy [əkauntənsi] účetnictví
accountant [əkauntənt] účetní vyšší účetní, který na základě záznamů vedených „bookkeeperem“ sestavuje účetní závěrku a daňové přiznání
Chartered Accountant [ča:rtərəd əkauntənt] diplomovaný účetní držitel certifikátu státem uznávané organizace účetních
accounting [əkauntiŋ] účtování
bookkeeper [bukki:pər] účetní podnikový účetní, který průběžně vede účetní záznamy
bookkeeping [bukki:piŋ] účtování
income tax [inkəm tæks] daň z příjmu
customs duties [kastəms dju:tiz] celní poplatky
excise duty [eksaiz dju:ti] spotřební daň
Value Added Tax [vælju: ædid tæks], zkr. VAT [vi:eiti:] daň z přidané hodnoty, DPH
HM Revenue & Customs (Her Majesty’s Revenue & Customs), zkr. HMRC Daňový a celní úřad Jejího Veličenstva úřad vzniklý r. 2005 po sloučení Inland Revenue (Daňový úřad) a HM Customs and Excise (Úřad pro cla a nepřímé daně Jejího Veličenstva)
Tax Office [tæks ofis] daňový úřad místní daňový úřad
Tax Return [tæks ritə:rn] daňové přiznání
VAT Return přiznání k DPH
VAT officer kontrolor DPH daňový úředník kontrolující přiznání k DPH
VAT inspection kontrola DPH kontrola přiznání k DPH
national minimum wage [næšənl miniməm weidž] národní minimální mzda
national insurance [næšənl inšuərəns] sociální pojištění
National Insurance Number [næšənl inšuərəns nambər], zkr. NIN (někdy i NINo) číslo sociálního pojištění
self-employer [selfimploiər] osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)
self-employed [selfimploid] samostatně výdělečně činný, samostatně výdělečně činná (adj.)
self-employment [selfimploimənt] samostatná vydělečná činnost
employee [emploii:] zaměstnanec
employed [imploid] zaměstnaný, zaměstnaná (adj.)
employer [imploiər] zaměstnavatel
employment [imploimənt] zaměstnání
P60 End of Year certificate Závěrečné roční potvrzení P60 na konci daňového roku (5. dubna) předává zaměstnavatel zaměstnanci, s uvedením celkové výplaty, daně a pojištění