Chvilku strpení, stránka se načítá

Volejte ve všední dny od 10 do 15 hodin na telefon +420 607 332 332.

Všeobecné smluvní podmínky

Platné pro všechny firmy, které propagují své služby na webu www.firma-ltd.cz

zejména:
G ACCOUNTING LTD,  Company number 10855155, firma registrovaná v UK (název společnosti aktualizován dne 27/05/2019, dříve GENIUS CROSS LTD) /
GENIUS CROSS LLC, Filing ID 2018-000792507, firma registrovaná v USA, ve státě Wyoming /
a GENIUS CROSS LTD, Company number 12130123, společnost registrovaná v UK

(dále jen ,,nás“,,s námi“, ,,našem“, ,,naše“, ,,jejich“, ,,web“, ,,webu“, nebo ,,Genius“)

a pro jejich zákazníky, stejné podmínky platí i pro zákazníky, kteří nás kontaktují jinak než pomocí tohoto webu, všichni budou odkázáni ještě před objednávkou služeb na náš web k prostudování našich smluvních podmínek, definice zákazník zahrnuje jakoukoli firmu, se kterou jste spojeni a jejímž jménem používáte náš web nebo přijmete fakturu.

(dále jen ,,klient“, ,,klientům“, ,,klientem“)

Definice

„službami“ se rozumí služba zakládání společností, poskytování účetnictví, poradenských služeb, pomoci se založením účtů a další doplňkové služby nabízené na našich stránkách, osobně nebo po telefonu a případně zahrnuje veškeré námi dodané zboží a toto bere klient na vědomí.

„Smluvní podmínky“ zahrnují tyto obchodní podmínky, naše Zásady ochrany osobních údajů a všechny další pokyny, které jsme zveřejnili na našem webu a toto bere klient na vědomí.

Pravidla a podmínky

Klient souhlasí, že při vyžádání služeb z našich stránek souhlasíte s tím, že budete postupovat online, jak je uvedeno na našem webu, také můžeme komunikovat mailem, telefonicky, osobně a nebo poštou.
Při prvním vyžádání služeb Vám poskytneme individuální uživatelské jméno uživatelského účtu na základě toho, že tento účet musíte použít, když od nás požadujete služby. Veškerá komunikace ohledně poskytovaných služeb může být prováděna také pomocí e-mailu, telefonu nebo poštou a klient toto bere na vědomí. Klient souhlasí, že jako závazná objednávka je bráno to, že klient zaplatí vystavenou fakturu. Naše zásada je, že neposkytujeme žádné služby dříve, než je uhrazena celková splatná částka za fakturované služby a klient toto bere na vědomí. Vyhrazujeme si právo udělat vyjímku na které se předem dohodneme mailem, telefonem nebo prostřednictvím webu.
Tyto smluvní podmínky se vztahují na všechny smlouvy, které s námi uzavřete na webu, e-mailem, telefonem nebo osobně. Veškerý přístup na naše stránky podléhá těmto smluvním podmínkám.

Vaše povinnosti

Genius objednávky přijímá na základě toho, že klient zadávající objednávku za služby musí zaplatit a následně poskytujeme objednanou službu. Je klienta odpovědnost zajištění bezpečnosti vašeho uživatelského účtu, klient by neměl poskytovat přístup do svého e-mailu ze kterého s námi komunikuje, ani přístup k telefonu nebo poštovní adrese, všechny toto komunikační prostředky musí zajistit na svoji odpovědnost. Klient se zavazuje platit za jakékoli služby objednané na tomto účtu, telefonicky, e-mailem nebo osobně. Genius neposkytne žádnou službu dříve, než klient zaplatí.
Klientům poskytujeme služby pouze na základě toho, že jste nám dali úplné a řádné pokyny a oprávnění k zákonnému provádění těchto služeb.
Jako klient se zavazujete, že zajistíte přesnost a úplnost informací, které nám poskytnete, a přijímáte veškerou odpovědnost za odmítnutí dokumentů z důvodu nepřesností nebo neúplnosti.
Je odpovědností klienta zajistit, aby libovolný název společnosti nebo název domény, který si vyberete, byl k dispozici pro registraci a mohl být zákonným způsobem použit pro Vás. Za výběr jména nepřijímáme žádnou odpovědnost.
Jakmile jsme od klienta přijali žádost o služby, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho webu nebo na poštovní adrese zobrazené na našem webu a požádat o stažení vaší žádosti. Vzhledem k povaze služeb, které poskytujeme, bude zcela na našem uvážení, zda má klient za tyto služby nárok na vrácení peněz. Při výkonu takového uvážení vezmeme v úvahu rozsah, v jakém jsme zahájili práce na poskytování této služby.
Pokud se klient  rozhodl využít některou z našich služeb, tj. účetnictví, registrovanou adresu kanceláře (sídlo) nebo tajemník Nominee, je vaší povinností udržovat vaši společnost v souladu se zákonem a nepřitahovat věřitele nebo jiné právnické osoby do našeho sídla.

Naše povinnosti

Při sestavování našich stránek budeme postupovat s náležitou péčí a vynaložíme přiměřené úsilí, abychom klientů naše stránky kdykoli zpřístupnili.
Přijetím žádosti o služby od klienta potvrzujeme naše přijetí a potvrzujeme detaily, které jste nám poskytli, e-mailem. Za přijetí pokynů se považuje, že k nim došlo v době odeslání e-mailu a nikoli v okamžiku přijetí.
Dokud od klienta nedostaneme další pokyny, ponecháme si na váš kredit veškerý poplatek za podání žádosti nebo podání, který se nám vrátí po zamítnutí jakékoli žádosti nebo podání.
V případě, že obchodní rejstřík zamítne žádost nebo podání, bude mít klient sedm dní na opětovné odeslání žádosti s příslušnými opravami bez dalších poplatků.
Pokud požádáte o otevření bankovního účtu pro vaši novou společnost, službu nabízenou na našem webu, otevřeme účet jménem vaší společnosti. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za bankovní účet kromě otevření takovým způsobem a jinak v souladu s popisem zveřejněným na našich stránkách. Je čistě na bance, jestli bankovní účet pro klienta odsouhlasí nebo zamítne jeho otevření, klient může u nás objednat otevření účtu v jiné bance, avšak musí znovu zaplatit za tuto službu.

 

Cena a platba

Ceny splatné klientem za objednané služby u nás, jsou uvedeny na našem webu. Vyhrazujeme si právo tyto ceny čas od času měnit a tyto změny budeme vždy zveřejňovat na našich webových stránkách.
Platba bude klientem provedena kreditní nebo debetní kartou, PayPal nebo bankovním převodem pomocí postupu uvedeného na našich stránkách, sms, e-mailem nebo telefonicky v době objednání. Cena služeb, které si klient objedná, bude potvrzena v okamžiku žádosti.
Klient souhlasí s tím, že zaplatí ceny uvedené na našem webu nebo na faktuře za vybrané služby, při objednávce na webu souhlasí tím, že klikne na tlačítko přijmout. Při objednávce mimo web souhlasí tím, že zaplatí fakturu.

Jakákoli zakoupená účetní služba pokrývá dvanáctiměsíční období, není-li uvedeno jinak.

 

Výkon

Čas není podstatou pro poskytování našich služeb pro klienta. Budeme usilovat o to, abychom splnili časové odhady uvedené na našich stránkách, ale tyto zůstávají pouze odhady a zejména nepřijímáme žádnou odpovědnost za zpoždění způsobené třetími stranami nebo z důvodů mimo naši kontrolu (například nedostupnost celosvětového webu nebo počítačové systémy nebo selhání telekomunikací).
Nejsme povinni přijmout žádnou žádost nebo pokračovat v poskytování jakékoli služby. Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli žádost nebo přerušit poskytování jakékoli služby bez odpovědnosti.

Vyloučení a omezení

Na našem webu není žádné záruky ohledně přesnosti, úplnosti nebo vhodnosti informací a související grafiky zveřejněných na našich stránkách pro jakýkoli účel. Informace obsažené na našich stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby a mají sloužit pouze jako obecné označení našich služeb. Jakékoli předpokládané výrazy, včetně těch, které se týkají kvality, účelnosti, souladu s popisem nebo vzorkem, jsou vyloučeny.
S výjimkou nároků týkajících se smrti nebo zranění v důsledku nedbalosti nebo jinak stanovených zákonem, naše odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu (kompenzační, přímé, nepřímé nebo následné škody, ztráta dat, příjem nebo zisk, ztráta nebo poškození majetku) a nároky třetích stran) vyplývající z jakéhokoli jediného nároku, bude omezeno na hodnotu opětovného dodávání našich stránek nebo příslušných služeb pro vás.
Souhlasíte s tím, že toto omezení je přiměřené s ohledem na povahu našich stránek a povahu našich služeb.


Variace
Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění revidovat obsah našich stránek (včetně námi nabízených služeb, produktů a sídla společnosti) a podmínky. Jakékoli změny smluvních podmínek budou zveřejněny na našem webu a pokračováním v používání tohoto webu i po jakékoli takové změně dáte najevo, že souhlasíte s tím, že budete revidovanými podmínkami vázáni.

 

Odkazy na jiné stránky

Některé odkazy, včetně hypertextových odkazů, na našich stránkách vás mohou přesunout mimo naše stránky. Odkazy jsou poskytovány pro vaše pohodlí a zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená schválení nebo schválení nám odkazovaného webu, jeho provozovatele nebo jeho obsahu. Nejsme zodpovědní za obsah jakékoli webové stránky mimo náš web.

 


Vyšší moc

Genius neodpovídá za žádné s podmínkami nebo za neposkytnutí nebo zpoždění při poskytování našich služeb prostřednictvím našich stránek i mimo ně, které vyplývají z jakékoli události nebo okolností, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu, včetně, bez omezení, poruch systémů nebo přístup k síti, požár, výbuch nebo nehoda.


Ochrana osobních údajů

Klient souhlasíte s tím, že můžeme shromažďovat, ukládat a používat informace o vás v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Potvrzujete a souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.

Genius a Klient jsou povinni dodržovat všechny povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně dat a podmínek GENIUS ve vztahu k jakýmkoli Osobním údajům zpracovávaným GENIUS nebo Klientem za účelem Služeb. Pokud vystupuje jako zpracovatel dat, GENIUS bude jednat pouze na základě pokynů klienta jako správce dat. GENIUS přijme vhodná technická a organizační opatření proti neoprávněnému nebo nezákonnému zpracování těchto osobních údajů a proti náhodnému zničení nebo zničení těchto osobních údajů.

Naše povinnosti týkající se důvěrnosti a ochrany klientských osobních údajů bereme velmi vážně. Nebudeme proto bez klienta předchozího souhlasu prodávat ani zpřístupňovat žádná data třetím stranám, s výjimkou následujících omezených účelů. Vaše data mohou být předávána jiným společnostem, partnerství nebo organizacím ve stejném nebo přidruženém řízení nebo kontrole jako my pro marketingové účely nebo za účelem poskytnutí nových informací o produktech, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. Souhlasíte s tím, že my nebo naši spolupracovníci s vámi můžeme komunikovat telefonicky, e-mailem, faxem nebo poštou, abychom vás informovali o nových produktech nebo službách, které můžeme nabídnout my nebo naši spolupracovníci. Berete na vědomí, že vaše data mohou být v rámci těchto procesů přenášena a ukládána v zahraničí včetně mimo Evropskou unii.


Vlastnická práva

Všechna práva na design, text, grafiku a další materiály na našich stránkách a všech materiálech Genius mimo web a jejich výběr nebo uspořádání jsou autorskými právy nás nebo jiných třetích stran. Povolení k elektronickému kopírování a tisku v tištěné podobě na našich stránkách je povoleno výhradně v souvislosti s pořízením zboží nebo služeb prostřednictvím naší stránky. Jakékoli jiné použití materiálů na našich stránkách (včetně reprodukce pro jiné účely než ty, které jsou uvedeny výše a změny, úpravy, distribuce nebo opětovné zveřejnění) bez našeho předchozího písemného souhlasu, je přísně zakázáno. Klient bere toto na vědomí.

Práva třetích stran

Tyto smluvní podmínky nejsou zamýšleny tak, aby byly vymáhatelné jakoukoli třetí stranou, jak je stanoveno v zákoně o smlouvách (práva třetích stran) z roku 1999 (UK – The Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.).

Jurisdikce

Náš vztah s klientem se bude řídit anglickým nebo americkým právem a bude podléhat výlučné jurisdikci anglických nebo amerických soudů. Záleží na fakturaci, kterou si klient zvolí – jestli Genius vystaví fakturu z UK firmy nebo USA firmy,  dle výše uvedených podmínek je závazná objednávka služeb až po uhrazení faktury.

Ukončení služby

Vyhrazujeme si právo dle svého výhradního uvážení ukončit jakoukoli službu, tj. Registrovanou kancelář, jmenovaného tajemníka bez předchozího upozornění, a odmítnout poskytovat službu kterémukoli klientovy, GENIUS.
Pokud z nějakého důvodu dojde k porušení podmínek klientem, odstraníme našeho Nominee nebo bydliště z entity a změníme to na kontaktní údaje, které evidujeme od klienta.

Vrácení peněz a storno podmínky

Vzhledem k povaze služeb, které Genius poskytuje, bude zcela na našem uvážení, zda má klient za tyto služby nárok na vrácení peněz. Při výkonu takového uvážení vezmeme v úvahu především rozsah, v jakém jsme zahájili práci na poskytování této služby, a pokud je vrácení povoleno, bude od všech splatných náhrad odečten 90% správní poplatek.  Klient může zrušit jakoukoli službu za předpokladu, že dostaneme oznámení o zrušení do naší kanceláře, na e-mail nebo telefon, ale nikdy klient nemá nárok na náhradu za jakékoli poskytnuté , částečně poskytnuté nebo neposkytnuté služby, pokud Genius náhradu neschválí.

Přesměrování pošty

Klient bude odpovědný za veškeré výsledné spediční a servisní poplatky. Tato smlouva začíná dnem, kdy klient zadá objednávku a zaplatí poplatek za službu, a pokračuje po dobu stanovenou v objednávce a poté až do ukončení kteroukoli ze stran tím, že druhé straně zašle jednoměsíční písemné oznámení. Oznámení o ukončení dohody musí být zaslána e-mailem nebo písemně a doručena pověřenému zástupci druhé strany nebo zaslána doporučenou poštou. Po ukončení Smlouvy je Klient povinen oznámit všem stranám změnu adresy. Následná pošta zaslaná na sídlo společnosti GENIUS bude vrácena odesílateli. Poplatky za poskytování služby jsou splatné předem ve standardní den určený při zadání objednávky na službu.

GENIUS si vyhrazuje právo odmítnout převzetí jakéhokoli dodaného zboží, které podle jeho názoru překračuje přiměřenou velikost, hmotnost, objem nebo množství bez předchozího souhlasu. GENIUS nepřijme žádné nebezpečné, živé a rychle se kazící zboží. GENIUS nezaručuje ani nepřebírá odpovědnost za žádnou ze služeb podle této smlouvy. Klient ručí za to, že nebude používat žádná z práv udělených v těchto podmínkách pro žádné obscénní, nezákonné, nemorální nebo pomlouvačné účely a nijak nepoškodí GENIUS. Klient nebude žádným způsobem používat nebo kombinovat jméno GENIUS, zcela nebo zčásti, pro účely obchodních aktivit. GENIUS neodpovídá za žádné ztráty, které klientovi vzniknou v důsledku mechanického selhání, zpoždění nebo neplnění povinností některého ze zaměstnanců nebo vedoucích pracovníků. Za žádných okolností nebude společnost GENIUS odpovědná za jakoukoli ztrátu nebo škodu, včetně odpovědnosti za nepřímé nebo následné ztráty nebo ušlý zisk.

Opatření proti praní špinavých peněz

GENIUS se řídí nařízeními o praní špinavých peněz, financování terorismu a převodu prostředků 2017 („MLR 2017“). Genius jako poskytovatel služeb společnostem neseme za klienty trvalou odpovědnost za provádění pravidelných kontrol každé společnosti a jejích úředníků a skutečných vlastníků, kterým poskytujeme průběžné služby. Vaše přijetí těchto podmínek nás opravňuje k bezpečnostní kontrole jakékoli pošty doručené na naši adresu v souvislosti s jakoukoli společností, kterou jste vytvořili prostřednictvím těchto webových stránek, telefonem, osobně nebo e-mailem nebo jste nás zavázali poskytovat nepřetržité služby. V případě, že některá z našich kontrol odhalí informace nebo činnosti, které jsou nezákonné, neetické nebo jinak rizikové, vyhrazujeme si právo ukončit služby bez předchozího upozornění a bez náhrady. Genius může požadovat, aby klient prokázal svou totožnost a adresu ve formě originálních certifikovaných dokumentů, abyste splnili naše interní postupy proti praní špinavých peněz. Nedodržení jakékoli žádosti o takové dokumenty v přiměřené lhůtě může vést k ukončení služeb. Za ukončení služeb vyplývajících z vašeho nedostatečného dodržování našich postupů proti praní špinavých peněz nebude poskytnuta žádná náhrada.

Dne 7.7.2017

Vytvořeno a podepsáno v Londýně,

Mr Frank Cross, ředitel společnosti G ACCOUNTING LTD,  Company number 10855155
(název společnosti aktualizován dne 27/05/2019, dříve GENIUS CROSS LTD)

_____

Se všeobecnými smluvními podmínky souhlasí a bere za své

Dne 08/03/2018

Mr. David Jones, manager společnost GENIUS CROSS LLC, Filing ID 2018-000792507
_____

Se všeobecnými smluvními podmínky souhlasí a bere za své

Dne 30/07/2019

Mrs Alice Cross, ředitelka společnost GENIUS CROSS LTD, Company number 12130123

×